DIRECCIÓ GENERAL

Entitat Titular

“FILLS DE LA SAGRADA FAMÍLIA, JESÚS, MARIA I JOSEP”

Congregació religiosa formada per religiosos-sacerdots i fundada per Sant Josep Manyanet i Vives l’any 1864.
El Superior General de la Congregació designa la persona que representa la Titularitat en el Col·legi de forma habitual: el Director General del Col·legi. En el Director General i en altres òrgans de govern i de gestió delega l’exercici concret d’algunes de les funcions pròpies de la Titularitat.

Direcció-coordinació general

El Director General és el representant ordinari de la Congregació de “Fills de la Sagrada Família, Jesús Maria i Josep” en el Col·legi i ostenta habitualment la seva representació davant tot tipus d’instàncies civils i eclesials i davant els diversos estaments de la Comunitat Educativa del Col·legi. En l’exercici de les seves funcions està assessorat per l’Equip Directiu, que és l’òrgan ordinari de gestió de tot el Col·legi. Les seves missions específiques són:

✓ coordinar el conjunt d’activitats del Col·legi,
✓ corresponsabilitzar-se del seu funcionament
✓ impulsar l’acció educativa global.

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) especifiquen les diferents funcions dels òrgans de govern unipersonals i col·legiats, així com la participació i els drets i deures de tots els membres de la Comunitat Educativa del Col·legi.

Direcció acadèmica de cada secció

Els Directors Acadèmics amb els seus Equip Directius són els responsables de dirigir i coordinar, d’acord amb el Director General, el conjunt del treball escolar en cada etapa educativa en nom de la Titularitat, sense perjudici de les competències reservades al Director General i als òrgans col·legiats corresponents.