DOSSIER INFORMATIU 2017  logo pdf

 

QUÈ ÉS L’ESO?

L’educació secundària obligatòria (ESO) és una etapa més en la formació de l’alumne.  S’accedeix un cop finalitzada l’educació primària. Comprèn quatre cursos acadèmics i generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16.

L’alumnat que ha completat satisfactòriament l’educació secundària obligatòria té la possibilitat de continuar estudis en batxillerat o la formació professional de grau mitjà.

L’etapa de l’educació secundària obligatòria proporciona a tots els nois i les noies una educació que els permet assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul i a la resolució de problemes de la vida quotidiana.

Les competències bàsiques són l’eix del procés educatiu. El currículum orientat a l’adquisició de competències estableix que la finalitat de l’educació obligatòria és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu que ens ha tocat viure.

ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM

El currículum és el conjunt de matèries que cursen els alumnes.  Està conformat per una part comuna i una altra optativa o específica.  Els tres primers cursos tenen una estructura semblant i el quart curs té a més un caràcter orientador de cara als estudis posteriors.

LES MATÈRIES

1. Comunes. Les cursen tots els alumnes. Inclouen les competències bàsiques i els continguts que ha de dominar tot l’alumnat.

2. Optatives / específiques. Atenen els interessos, capacitats i expectatives de cada alumne/a. Les escull l’alumne amb l’orientació del tutor. Entre d’altres, s’ofereix la segona llengua estrangera.  A 4t d’ESO s’ofereixen en forma d’itineraris.

3. Treball de síntesi / Projecte de recerca. Als tres primers cursos d’ESO l’alumnat ha de realitzar el Treball de síntesi, que és substituït a 4t pel Projecte de recerca. El fan tots els alumnes. Són unes propostes globalitzades d'ensenyament-aprenentatge a realitzar en grup, concebudes per comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que els alumnes siguin capaços de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica.

4. Tutoria. Una hora per setmana a cada curs. Es tracta d’acompanyar i orientar els alumnes, individualment i en grup. Un aspecte cabdal de l’acció tutorial és el diàleg i la cooperació amb les famílies.

5. ReligióLa cursen tots els alumnes. És un aspecte important del Projecte Educatiu del centre —fidel a l’Ideari de les Escoles Manyanetianes— que han triat els pares en confiar-nos la formació dels seus fills.

 

ESO AL MANYANET SANT ANDREU

La secundària és una etapa clau en la formació acadèmica i personal dels nois i noies.

Al Col·legi Manyanet Sant Andreu treballem per oferir una educació integral de qualitat que asseguri que el nostre alumnat acabi amb una sòlida formació acadèmica i humana (educació de d’intel·lecte i el cor).

L’ESO al col·legi Manyanet Sant Andreu suposa:

 

FORMACIÓ ACADÈMICA DELS NOSTRES ALUMNES

 El currículum corresponent a la part comuna garanteix la presencia equilibrada de les matèries al llarg dels quatre cursos de l’etapa.

Les matèries optatives suposen, per una banda, un suport de reforç a les matèries comunes per a aconseguir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa, i per altra, permet l’alumnat accedir a altres coneixements no inclosos dintre del currículum comú.  Entre d’altres, podem destacar les següents matèries optatives:

-       Alemany.

-       Reforç de llengües: català, castellà, anglès.

-       Reforç de matemàtiques.

-       Informàtica.

-       Cultura clàssica.

-       Emprenedoria.

 

LLENGUA ESTRANGERA

L’aprenentatge dels idiomes és fonamental  i s’amplia l’oferta establerta oficialment en el currículum de l’ESO:

- 4 hores setmanals de Llengua anglesa.

- Anglès en altres matèries: Ciències Naturals, Tecnologia i Música.

- Alemany com a segona llengua estrangera des de 1r a 4t ESO.

- Preparació per a l’obtenció de títols oficials d’anglès.

Es complementa aquesta oferta amb el Programa Internacional, facilitant que el nostre alumnat tingui relació amb altres cultures i països. A l’ESO el concretem en els següents projectes:

 

TUTORIA

El sentit de l’acció tutorial és promoure, acompanyar i garantir la formació i creixement integrals i harmònics de cada un dels alumnes.

L’acció tutorial s’ocupa de la vessant orientadora de l’educació, en els àmbits:

La relació escola-família, sempre necessària, és especialment important en aquesta etapa en què noies i nois travessen un seguit de canvis biològics, psicològics, socials i acadèmics que, forçosament, els fan inestables i necessitats d’un acompanyament serè, constant, coordinat i confiat per part de pares i educadors.

De manera contínua es manté la comunicació amb l’escola, amb el seguiment on line i telefònicament de les incidències (absències, retards...), entrevistes amb el tutor, reunions informatives i plataforma d’aprenentatge entre d’altres.

 

TAMBÉ OFERIM

- Robòtica.

- Programa d’atenció a la diversitat amb l’assessorament del gabinet psicopedagògic.

- Plataforma educativa Moodle.

- Sortides de convivència i viatge d’estudis.

- Voluntariat, campanyes de solidaritat.

- Celebracions.

- Altres activitats de formació: Salut, Internet segura, Educació financera...

- Formació acadèmica solvent amb resultats contrastats.

- Bon ambient de treball i estudi.

- Equipaments: laboratoris, tallers i aules especials de Ciències, Tecnologia, Informàtica i Visual i Plàstica.

- Teatre, gimnàs.

- Test psicopedagògic d’orientació personal i acadèmica.

- I després de l’ESO, què?

 

CURRÍCULUM

 1r ESO

MATÈRIES

1r ESO

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

3     (2 + 1 / 1)

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

3

LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

3    (2 + 1 / 1)

MATEMÀTIQUES

3

CIÈNCIES DE LA NATURALESA: BIOLOGIA I GEOLOGIA

3

CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA I HISTÒRIA

3

EDUCACIÓ FÍSICA

2

MÚSICA

2

TECNOLOGIA

2     (1 + 1 / 1)

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

2

RELIGIÓ

1

TUTORIA

1

MATÈRIES ESPECÍFIQUES

2

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

 

TALLER D’ANGLÈS

1

TÈCNIQUES D’ESTUDI

1

TOTAL SETMANAL

32

  

2n ESO

MATÈRIES

2n ESO

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

3    

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

3     (2 + 1 / 1)

LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

3     (2 + 1 / 1)

MATEMÀTIQUES

4   

CIÈNCIES DE LA NATURALESA

3    

CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA

3

EDUCACIÓ FÍSICA

2

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

3

TECNOLOGIA

2     (1 + 1 / 1)

RELIGIÓ

1

TUTORIA

1

MATÈRIES OPTATIVES

2

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

2

TALLER D’ANGLÈS

1

TALLER DE PERIODISME

1

TOTAL SETMANAL

32

  

3r ESO

MATÈRIES

3r ESO

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

3     (2 + 1 / 1) 

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

3    

LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

3     (2 + 1 / 1)

MATEMÀTIQUES

4   

CIÈNCIES DE LA NATURALESA

4     (3 + 1 / 1)

CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA

3

EDUCACIÓ FÍSICA

2

TECNOLOGIA

2     (1 + 1 / 1)

MÚSICA

2

RELIGIÓ

1

TUTORIA

1

MATÈRIES ESPECÍFIQUES

2

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

 

TALLER D’ANGLÈS

1

TALLER D’EXPRESSIÓ

1

TOTAL SETMANAL

32

 

MATÈRIES OPTATIVES ESO123

 

CURS

MATÈRIA OPTATIVA

1r ESO

REFORÇ DE MATEMÀTIQUES

CÒMIC

DESCOBRIM LA CIÈNCIA

ALEMANY

2n ESO

REFORÇ DE CATALÀ

CULTURA CLÀSSICA

PROGRAMACIÓ D’APLICACIONS MÒBILS

ALEMANY

3r ESO

REFORÇ DE CASTELLÀ

FEM TEATRE

EMPRENEDORIA

ALEMANY

 

 4t ESO

 

MATÈRIES

HORES SETMANALS

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

3    

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

3     (2 + 1 / 1)

LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

3     (2 + 1 / 1) 

MATEMÀTIQUES

4   

CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA

3

EDUCACIÓ FÍSICA

2

RELIGIÓ

1

EDUCACIÓ ÈTICO-CÍVICA

1

TUTORIA

1

MATÈRIES OPTATIVESESPECÍFIQUES (ITINERARIS)

9

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

 

TALLER D’ANGLÈS

1

TALLER DE LLENGUA

1

TOTAL SETMANAL

32

 

 

MATÈRIES OPTATIVES 4t ESO

 

OPCIÓ ACADÈMICA(ORIENTAT A BATXILLERAT)

 

 

 

ITINERARIS DE CIÈNCIES DE LA SALUT

 

 

 

 

ITINERARI 1

ITINERARI 2

ITINERARI 3

ITINERARI 4

4 H

BIOLOGIA I GEOLOGIA + C.APLICADES

BIOLOGIA I GEOLOGIA + C.APLICADES

BIOLOGIA I GEOLOGIA + C.APLICADES

BIOLOGIA I GEOLOGIA + C.APLICADES

3 H

FÍSICA I QUÍMICA

FÍSICA I QUÍMICA

FÍSICA I QUÍMICA

FÍSICA I QUÍMICA

3 H

ALEMANY

TIC (INFORMÀTICA)

VISUAL I PLÀSTICA

FILOSOFIA

 

 

 

ITINERARIS DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

 

 

 

 

ITINERARI 5

ITINERARI 6

ITINERARI 7

ITINERARI 8

4 H

FÍSICA I QUÍMICA + C.APLICADES

FÍSICA I QUÍMICA + C.APLICADES

FÍSICA I QUÍMICA + C.APLICADES

FÍSICA I QUÍMICA + C.APLICADES

3 H

BIOLOGIA I GEOLOGIA

BIOLOGIA I GEOLOGIA

BIOLOGIA I GEOLOGIA

BIOLOGIA I GEOLOGIA

3 H

ALEMANY

TIC (INFORMÀTICA)

VISUAL I PLÀSTICA

FILOSOFIA

 

 

 

ITINERARIS D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

 

 

 

 

ITINERARI 9

ITINERARI 10

ITINERARI 11

ITINERARI 12

4 H

ECONOMIA + EMPRENEDORIA

ECONOMIA + EMPRENEDORIA

ECONOMIA + EMPRENEDORIA

ECONOMIA + EMPRENEDORIA

3 H

LLATÍ

LLATÍ

LLATÍ

LLATÍ

3 H

ALEMANY

TIC (INFORMÀTICA)

VISUAL I PLÀSTICA

FILOSOFIA

 

 

 

OPCIÓ APLICADA (ORIENTAT A FORMACIÓ PROFESSIONAL)

 

 

 

 

ITINERARI 13

4 H

ECONOMIA + EMPRENEDORIA

3 H

TECNOLOGIA+TIC

3 H

VISUAL I PLÀSTICA

 

 

HORARI

MATÍ: 8.15 – 13.30 h

                                   1r i 2n ESO: Divendres: 9.15 – 13.30 h

                                   3r: Dilluns: 9.15 – 13.30 h

                                   4t: Dimarts: 8.15 – 14.30 h

TARDA: 15.15 – 17.15 h.                      

Dimarts tarda lliure

                                   4t ESO: Dimarts i divendres tarda lliure

 

CONTACTE

Col·legi Jesús, Maria i Josep

C/Sant Sebastià, 55. 08030 Barcelona

Tl 93 311 21 61

www.santandreu.manyanet.org

direccio-secundaria@santandreu.manyanet.org

TWITTER: @manyanetsandreu